لوله های گاز

لوله گاز خانگی ساختمان ها و واحد های تجاری بر اساس استاندارد SISIRI 3360 (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ) تولید با کیفیت و ظاهری و مشخصات فنی عالی به بازار عرضع میگردد.

لوله های گاز بر اساس استاندارد

Gas pipes based on SISIRI 3360 standard